• Чийг хэмжигч
  • Бүтээгдэхүүнд байгаа чийгийн агууламжийн хэмжээг тогтооход тустай. Химийн үйлдвэр, хүнсний үйлдвэр, төрөл бүрийн судалгааны төвүүдэд ашиглана.
  • Тохируулга
  • Тохиргоо нь тэгийн цэг тохиргоо хийх бөгөөд судалгааны төв, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд хэргэлнэ.