• Хэмжээ
  • Бараан бүтээгдэхүүнд зөв хэмжилт хийж менежмент тогтооход тусална. Бараа түгээх тээвэрлэлтийн компани болон дэлгүүрт хэргэлэж болно.
  • Авто машины жин
  • Ачааны машиныг ачаанаас тусд нь жинлэх боломжтой бөгөөд авто тээврийн компани, хүргэлтийн үйлчилгээ хийдэг болон ачаа тээвэрлэлтийн компаниудад хэргэлэж болно.
  • Төмөр замын жин
  • Төмөр замын компанид хэргэлах вагон болон хүнд оворыг жинлэх жин.